Animatie nieuwe website André Wils
Minister Schultz van Haegen


Update: 8 december 2017

Rijk, provincie en gemeente Tilburg: definitieve

 keuze voor herbouw Sluis II Wilhelminakanaal


Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, provincie
Noord-Brabant en gemeente Tilburg hebben definitief gekozen voor de  herbouw van Sluis II in het Wilhelminakanaal in Tilburg
.

Herbouw van Sluis II heeft volgens de betrokken partijen het meeste draagvlak in de omgeving om het Wilhelminakanaal op te waarderen voor grotere schepen.
Rijkswaterstaat, provincie Noord-Brabant en gemeente Tilburg werken aan de verbreding van het Wilhelminakanaal, met als doel dat de regio beter bereikbaar wordt voor klasse IV-schepen. Onderdeel van het project was de vervanging van sluizen II en III door één nieuwe sluis III. In het oorspronkelijke ontwerp zou door de sloop van Sluis II het kanaalpeil in het Wilhelminakanaal met 2,55 meter dalen. Het Rijk heeft uitvoerig onderzoek verricht naar de bodem en mogelijk alternatieve oplossingen om een weloverwogen keuze te kunnen maken tussen herbouw van Sluis II of een andere (laagwaterpeil)oplossing.

Herbouw Sluis II
Op basis van deze onderzoeken, consultatie van externe deskundigen en andere bestuurlijk betrokken partijen, hebben Rijk, provincie en gemeente vastgesteld dat voor herbouw van Sluis II voor de korte en lange termijn het meeste draagvlak bestaat. Daarom hebben Rijk en regio in het Bestuurlijk Overleg MIRT van 6 december jl. definitief gekozen voor de herbouw van Sluis II. De oplossing voor herbouw vraagt wel een extra investering, ook om de sluis te beheren en te onderhouden. De kosten voor herbouw Sluis II zullen verder uitgewerkt worden en door Rijk en regio gezamenlijk gedragen worden.
Door deze structurele oplossing wordt het Wilhelminakanaal bereikbaar gemaakt voor grotere klasse IV-schepen, waardoor meer lading efficiënter vervoerd kan worden en verdere economische groei in de regio mogelijk wordt gemaakt. Ook kan het aantrekkelijker maken van deze vaarweg het wegvervoer in deze regio ontlasten.

Planning
Nu de keuze is gemaakt, kunnen de werkzaamheden voor de herbouw van Sluis II voortgezet worden, waaronder het ontwerpen van de sluis en de voorbereiding van de aanbesteding. Rijk, provincie en gemeente verwachten in het voorjaar van 2018 meer duidelijkheid te kunnen geven over de planning van herbouw Sluis II..

Sluis II anno 2017 nieuwe layout Google maps


Update: 18 juli 2017

Status besluitvorming oplossing Wilhelminakanaal Tilburg


Vorige week hebben het rijk, provincie Noord-Brabant en gemeente Tilburg een bestuurlijk overleg gehad over de definitieve oplossing in het project Wilhelminakanaal Tilburg. De partners hebben geconcludeerd dat er meer tijd nodig is om tot een weloverwogen besluit te kunnen komen.

In het najaar wordt het definitieve besluit verwacht. Provincie en gemeente geven de voorkeur aan herbouw sluis II, maar achten met het oog op een mogelijk kortere bouwtijd, lagere kosten en uit te sluiten risico’s van de laagwaterpeilvariant het wel noodzakelijk dat alle onderzoeksresultaten goed beoordeeld kunnen worden. Parallel aan dit traject gaan de voorbereidingen voor herbouw sluis II gewoon door.

Bajonetsluis II in originele staat

Minister Melanie Schultz van Haegen doet onderzoek

naar twee alternatieven Wilhelminakanaal.

December 2016

Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Tilburg laten onderzoeken wat er fout is gegaan tijdens de voorbereiding van de verbreding en de verdieping van het Wilhelminakanaal waardoor het project uiteindelijk twee keer zo duur zal uitvallen.

Minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft ingestemd met dit onderzoek, die werd gevraagd door de politiek in Brabant. Dat staat in een mededeling aan de Provinciale Staten.

Het werk aan het kanaal bij Tilburg was begroot op ruim 70 miljoen euro. Het was de bedoeling sluis II bij de Tilburgse wijk Reeshof af te breken, maar later werd duidelijk dat daardoor het waterpeil 2 ½  meter zou zakken, het grondwaterpeil zou gaan dalen en huizen in de woonwijk dreigden te verzakken.

Om dat te voorkomen is volgens de gemeente en de provincie een nieuwe sluis nodig van
 70 miljoen euro, waardoor de totale kosten van het project verdubbelen.
De minister heeft daar nog niet definitief mee ingestemd, omdat ze nog onderzoek doet naar twee alternatieven.

De verbreding en verdieping van het kanaal en herbouw van de sluis II zijn nodig om grote containerschepen naar industrie terrein Loven te laten varen.
De schepen kunnen meer goederen vervoeren dan het vrachtverkeer over de weg.
Het onderzoek moet voor de zomer van 2017 worden afgerond.

Google Earth Bajonetsluis II
bolpanorama.nl
[Home] [Nieuws] [Wilhelminakanaal] [Bruggen en Sluizen] [Verbreding] [Uitkijkpunt] [Vertraagd] [Blauw uurtje] [Minister Schultz] [Google Earth Pro] [Uitkijkpunt weg] [40-45] [Gallerijen] [Projecten] [75 jaar bevrijding] [De langste dag] [Google maps] [Contact]